MASZ PYTANIE? CHCESZ UZYSKAĆ OFERTĘ?

  CENTRUM ZIELONYCH TECHNOLOGII

  PROJEKT CENTRUM ZIELONYCH TECHNOLOGII (CZT)

  To forma współpracy oparta przede wszystkim na działaniach zmierzających do wyrównania szans na rynku pracy.

  Więcej
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  SIEDZIBA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

  Budowa siedziby składającej się z budynku biurowego, położonego przy ul. Rybaki Górne/Wałowa w Gdańsku.

  Więcej
  NADZORY INWESTORSKIE

  NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ PROJEKTU

  Inżynier Kontraktu – Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Nałęczowie, wartość projektu: ok. 31 mln PLN

  Więcej
  EURESP+

  INSTYTUT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SP. Z O.O. JEST UCZESTNIKIEM PROJEKTU EURESP+

  Celem jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zwiększania konkurencyjności…

  Więcej

  FOTO

  NASZA OFERTA

  Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. świadczy usługi zarówno na rzecz samorządów, jak też przedsiębiorców. Dotyczą one przede wszystkim projektów z zakresu ochrony środowiska i obejmują każdy etap realizacji inwestycji – od studiów przed inwestycyjnych do etapu zarządzania inwestycją.

   

  • plany rozwoju lokalnego;
  • strategie rozwoju;
  • strategie lokalnych grup działania w ramach Programu LEADER;
  • strategie rozwiązywania problemów społecznych;
  • programy ochrony środowiska;
  • plany gospodarki odpadami;
  • sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami;
  • raporty z wykonania programów ochrony środowiska;
  • programy usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest;
  • opracowania koncepcyjne z zakresu gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej;
  • wstępne studia wykonalności;
  • studia wykonalności wraz z analizami finansowymi i ekonomicznymi;
  • biznes plany;
  • matryce logiczne;
  • montaże finansowe;
  • wnioski aplikacyjne do Funduszy Europejskich;
  • wnioski aplikacyjne do Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego;
  • Mechanizmu Finansowego;
  • programy funkcjonalno-użytkowe;
  • SIWZ;
  • oceny i raporty oddziaływania na środowisko, w tym dla obszarów NATURA 2000;
  • wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego;
  • inwentaryzacje zieleni;
  • projekty kompensacji przyrodniczych;
  • dokumentację budowlaną i wykonawczą dla inwestycji drogowych;
  • warunków zamknięcia składowiska z harmonogramem i kosztorysem robót);
  • warsztaty szkoleniowe z zakresu poszanowania energii, gospodarowania odpadami, edukacji ekologicznej i zarządzania projektami (projekt MATRA „Zrównoważony Rozwój Podlasia”);
  • warsztaty szkoleniowe z zakresu układania tradycyjnych pokryć dachowych (krycie gontem, trzciną/słomą) oraz warsztaty z zakresu zdobienia i wznoszenia budynków w technologii tradycyjnej (projekt Centrum Zielonych Technologii w ramach PIW EQUAL);
  • warsztaty szkoleniowe z zakresu gospodarowania odpadami opakowaniowymi (projekt Centrum Zielonych Technologii w ramach PIW EQUAL);
  • wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów.

  Nasze projekty są również finansowane ze środków publicznych.
  Nasze projekty są również realizowane przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

  • buildproplus