Nadzory inwestorskie

  1. Inżynier Kontraktu – Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Nałęczowie (inwestycja realizowana według warunków kontraktowych FIDIC), wartość projektu: ok. 31 mln PLN
  2. Nadzór inwestorski nad realizacją projektu: „Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Poniatowa i gminy Wojciechów”
  3. Nadzór inwestorski nad budową kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Parczewie
  4. Inżynier Kontraktu dla projektu: „Dostosowanie przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej do wymogów porozumienia z Schengen Etap I- Infrastruktura”, wartość kontraktu: ok. 5 mln EUR
  5. Inżynier Kontraktu dla przedsięwzięcia: „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie”, wartość kontraktu: ok. 48 mln PLN
  6. Rozbudowa drogi krajowej Nr 65 granica państwa – Ełk – Białystok – Bobrowniki – granica państwa na odcinku przejścia przez miejscowość Waliły Stacja od km 197 + 400 do km 200 + 677 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (wartość robót budowlanych: 26,4 mln PLN)
  7. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce – Etap II. Wartość robót budowlanych: 8,28 mln PLN
  8. Inżynier Kontraktu dla Projektu „Mazurski Masterplan Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminach Wielkich Jezior Mazurskich – Aglomeracja Giżycko”. Wartość kontraktu netto: ok. 62 mln PLN
  9. Rozbudowa bazy turystycznej OSiR w Suwałkach wraz z infrastrukturą techniczną i sportowo-rekreacyjną. Wartość robót budowlanych brutto: ok. 20,9 mln PLN
  10. Remont i modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach.
  11. Nadzory inwestorskie nad inwestycjami drogowymi w Bielsk Podlaskim:
  Przebudowa ulicy Dubiażyńskiej, modernizacja ulic Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga; integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul. Mickiewicza, (ul. Kleeberga, Rejonowa, łącznik drogi krajowej nr 19 z ul. Mickiewicza)
  Wartość robót budowlanych: ok. 26,4 mln PLN
  1. Dokończenie budowy Stacji Wodociągowej dla miasta Bielsk Podlaski. Wartość robót budowlanych brutto: ok. 10,2 mln PLN
  2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 617 relacji: Przasnysz-Ciechanów, na całej długości, tj. na odcinku od km 0+000 do km 23+885 (woj. mazowieckie)
  3. Inżynier Kontraktu: „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”
  4. Inwestor Zastępczy nad inwestycją: „Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku” (wartość robót budowlanych brutto: ok. 13,3 mln PLN)
  5. Inżynier Kontraktu dla projektu „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w Bielsku Podlaskim” zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC
  6. Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze gm. Zambrów wraz z jego wyposażeniem i rozruchem technologicznym oraz rekultywacją istniejącego składowiska odpadów. (wartość robót budowlanych brutto: ok. 21,2 mln PLN)
  7.  Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku – I etap – budowa oczyszczalni ścieków
  8. Budowie kompleksu boisk sportowo – rekreacyjnych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce.
  9. Inwestor Zastępczy dla inwestycji: „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce”
  10. Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych od ul. Nowowiejskiej w Łapach do Gąsówki Starej w latach 2009-2012.
  11. Zarządzanie, kontrola, nadzór i rozliczanie projektów Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie:
  a) Remont i doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Białostockiego Centrum Onkologii
  b) Termomodernizacja obiektów szpitalnych Białostockiego Centrum Onkologii
  1. Nadzór inwestorski nad przebudową drogi powiatowej Nr 1440 B na odcinku Topolany – dr. Nr 65 (odcinek Michałowo – dr. Nr 65). Wartość robót budowlanych: ok. 5,3 mln PLN
  2. Nadzór inwestorski oraz rozliczenie finansowo- rzeczowe inwestycji „Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów-Kolonia – etap I” (woj. lubelskie)