NASZA OFERTA

  Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. świadczy usługi zarówno na rzecz samorządów, jak też przedsiębiorców. Dotyczą one przede wszystkim projektów z zakresu ochrony środowiska i obejmują każdy etap realizacji inwestycji – od studiów przedinwestycyjnych do etapu zarządzania inwestycją.
  DOKUMENTY I OPRACOWANIA PLANISTYCZNE
  • plany rozwoju lokalnego;
  • strategie rozwoju;
  • strategie lokalnych grup działania w ramach Programu LEADER;
  • strategie rozwiązywania problemów społecznych;
  • programy ochrony środowiska;
  • plany gospodarki odpadami;
  • sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami;
  • raporty z wykonania programów ochrony środowiska;
  • programy usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest;
  • opracowania koncepcyjne z zakresu gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej;

  Zobacz realizacje z tego działu
  ANALIZY I OPRACOWANIA PRZEDINWESTYCYJNE
  • wstępne studia wykonalności;
  • studia wykonalności wraz z analizami finansowymi i ekonomicznymi;
  • biznes plany;
  • matryce logiczne;
  • montaże finansowe;
  • wnioski aplikacyjne do Funduszy Europejskich;
  • wnioski aplikacyjne do Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego;
  • Mechanizmu Finansowego;
  • programy funkcjonalno-użytkowe;
  • SIWZ;

  2

  OPRACOWANIA ŚRODOWISKOWE
  • oceny i raporty oddziaływania na środowisko, w tym dla obszarów NATURA 2000;
  • wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego;
  • inwentaryzacje zieleni;
  • projekty kompensacji przyrodniczych;

  4

  Zobacz realizacje z tego działu
  DOKUMENTY I OPRACOWANIA PROJEKTOWE
  • dokumentację budowlaną i wykonawczą dla inwestycji drogowych;
  • warunków zamknięcia składowiska z harmonogramem i kosztorysem robót);

  design-projects

  Zobacz realizacje z tego działu
  PROGRAMY EDUKACYJNE I SZKOLENIOWE
  • warsztaty szkoleniowe z zakresu poszanowania energii, gospodarowania odpadami, edukacji ekologicznej i zarządzania projektami (projekt MATRA „Zrównoważony Rozwój Podlasia”);
  • warsztaty szkoleniowe z zakresu układania tradycyjnych pokryć dachowych (krycie gontem, trzciną/słomą) oraz warsztaty z zakresu zdobienia i wznoszenia budynków w technologii tradycyjnej (projekt Centrum Zielonych Technologii w ramach PIW EQUAL);
  • warsztaty szkoleniowe z zakresu gospodarowania odpadami opakowaniowymi (projekt Centrum Zielonych Technologii w ramach PIW EQUAL);
  • wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów.

  1203515217-DSC_0018