Projekty w których bierzemy udział:

  Centrum Zielonych Technologii

  Zamówienia Publiczne

  Nadzory Inwestorskie

  EURESP+

  CO OFERUJEMY

  • Plany rozwoju lokalnego
  • Strategie rozwoju
  • Strategie lokalnych grup działania w ramach Programu LEADER
  • Strategie rozwiązywania problemów społecznych
  • Programy ochrony środowiska
  • Plany gospodarki odpadami
  • Sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami
  • Raporty z wykonania programów ochrony środowiska
  • Programy usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  • Opracowania koncepcyjne z zakresu gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej

  CO OFERUJEMY

  • Wstępne studia wykonalności
  • Studia wykonalności wraz z analizami finansowymi i ekonomicznymi
  • Biznes plany
  • Matryce logiczne
  • Montaże finansowe
  • Wnioski aplikacyjne do Funduszy Europejskich
  • Wnioski aplikacyjne do Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
  • Programy funkcjonalno-użytkowe
  • SIWZ

  CO OFERUJEMY

  • Oceny i raporty oddziaływania na środowisko, w tym dla obszarów NATURA 2000
  • Wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego
  • Inwentaryzacje zieleni
  • Projekty kompensacji przyrodniczych

  CO OFERUJEMY

  • Dokumentację budowlaną i wykonawczą dla inwestycji drogowych
  • Projekty zagospodarowania zieleni
  • Projekty rekultywacji składowisk odpadów (określenie technicznych warunków zamknięcia składowiska z harmonogramem i kosztorysem robót)

  CO OFERUJEMY

  • Warsztaty szkoleniowe z zakresu poszanowania energii, gospodarowania odpadami, edukacji ekologicznej i zarządzania projektami (projekt MATRA „Zrównoważony Rozwój Podlasia”)
  • Warsztaty szkoleniowe z zakresu układania tradycyjnych pokryć dachowych (krycie gontem, trzciną/słomą) oraz warsztaty z zakresu zdobienia i wznoszenia budynków w technologii tradycyjnej (projekt Centrum Zielonych Technologii w ramach PIW EQUAL)
  • Warsztaty szkoleniowe z zakresu gospodarowania odpadami opakowaniowymi (projekt Centrum Zielonych Technologii w ramach PIW EQUAL)
  • Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów

  Zapraszamy do kontaktu z nami

  Tel/Fax: 85 744 54 98
  Tel: 85 744 54 99
  Email: izr@izr.pl
  srodowisko@izr.pl
  sekretariat@izr.pl