Analizy i opracowania przedinwestycyjne

  Biznes plan przedsięwzięcia „Przebudowa istniejącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na zakład wyrobu swiec i zniczy” / Program SAPARD Schemat 4.2. Tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich

  • Wniosek o udzielenie dotacji w ramach Programu SAPARD Działanie 4.3. Publiczna infrastruktura turystyczna na obszarach wiejskich – Podlaskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich w Drohiczynie.
  • Studium wykonalności projektu „Rozbudowa gminnego systemu kanalizacyjno-wodociągowego w gminie Supraśl” / Program ZPORR, Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska
  • Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków w Supraślu i Grabówce / Program ZPORR, Działanie 3.1. Obszary wiejskie

  Studium wykonalności projektu „Przebudowa drogi gminnej Baranowo – Rycica – Ramiona – Parciaki od km 1+470,00 do km 8+963,00” / Program ZPORR, Działanie 3.1. Obszary wiejskie

  • Studium wykonalności projektu „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Baranowo, Orzoł, Cięrpięta, Rycica, Majdan, Rupin, Budne, Zimna Woda oraz połączenie sieci pomiędzy miejscowościami Cierpięta i Ramiona” / Program ZPORR, Działanie 3.1. Obszary wiejskie
  • Studium wykonalności projektu „Rozbudowa wodociągu kadzidło – zadanie Podgatka i Kuczyńskie” / Program ZPORR, Działanie 3.1. Obszary wiejskie
  • Studium wykonalności projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 2815008 Brzozowa-Laski od km 0+000,00 do km 2+789,00” / Program ZPORR, Działanie 3.1. Obszary wiejskie

  Studium wykonalności projektu „Budowa hali sportowej z obiektami towarzyszącymi w Mochowie –etap II –wykończenie i wyposażenie obiektu / Program ZPORR, Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna

  • Studium wykonalności projektu „Modernizacja drogi gminnej nr 22 na odcinku Bożewo Nowe – Grodnia, Gmina Mochowo” / Program ZPORR, Działanie 3.1. Obszary wiejskie
  • Studium wykonalności projektu „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Zalesie i Wydmusy” / Program ZPORR, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji
  • Wniosek aplikacyjny i studium wykonalności projektu „Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej wodociągu ze wsi Łapcie do wsi Strabla w gminie Wyszki” / Program ZPORR, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji

  Studium wykonalności projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i adaptacją szamb w Raczkach – etap A” / Program ZPORR, Działanie 3.1. Obszary wiejskiedoradztwo i konsultacje merytoryczne przy sporządzaniu wniosku aplikacyjnego oraz opracowanie studium wykonalności projektu „Przebudowa drogi gminnej Nr 1827B w km 0+000 do 0+401 oraz drogi gminnej Nr 1828B w km 0+000 do 0+590 wraz z oświetleniem w gminie Przerośl” / Program ZPORR, Działanie 3.1. Obszary wiejskie

  • Studium wykonalności projektu „Budowa sieci wodociągowej Kruzy II – Gmina Perlejewo” / Program ZPORR, Działanie 3.1. Obszary wiejskie
  • Analiza finansowo-ekonomiczna do studium wykonalności projektu „Przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy domowych we wsi Gołubowszczyzna” / Program ZPORR, Działanie 3.1. Obszary wiejskie
  • Studium wykonalności projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Myszyńcu – zadanie II (część zlewni VI), zadanie III (zlewnia VII-IX) / Program ZPORR, Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji

  Studium wykonalności projektu „Przebudowa i modernizacja izby przyjęć w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach” / Program ZPORR, Poddziałanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia

  • Studium wykonalności projektu „Częściowa rekultywacja składowiska odpadów i kompleksowa gospodarka odpadami w Gminie Szczebrzeszyn” / Program ZPORR, Działanie 3.1. Obszary wiejskie
  • Studium Wykonalności projektu p. n. „ Zagospodarowanie Rynku – Plac Tadeusza Kościuszki w Szczebrzeszynie, Etap I” / Program ZPORR, Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
  • Studium wykonalności inwestycji „Przebudowa ulicy Kolejowej, Parkowej i Waszkiewicza w Białowieży (droga powiatowa nr 1649B)” / Program ZPORR, Działanie 3.1 Obszary wiejskie

  Studium wykonalności inwestycji „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Baranowie” / Program ZPORR, Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa

  • Studium wykonalności inwestycji „Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 23770 – Ślepowrony od km 0+000,00 do km 0+770,00” / Program ZPORR, Działanie 3.1 Obszary wiejskie
  • Studium wykonalności inwestycji „Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 23769 do drogi wojewódzkiej nr 694 od km 0+000,00 do km 1+018,00” w gminie Nur / Program ZPORR, Działanie 3.1 Obszary wiejskie
  • Studium wykonalności inwestycji „Przebudowa ulicy Brzozówka w Supraślu w km 0,000+0,721” / Program ZPORR, Działanie 3.1 Obszary wiejskie

  Studium wykonalności projektu „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomigaczach” / Program ZPORR, Działanie 3.1 Obszary wiejskie

  • Studium wykonalności projektu „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Piekuty” / Program ZPORR, Działanie 3.1 Obszary wiejskie
  • Studium wykonalności projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 107611 B Kostry Litwa – Krasowo Wólka w km 0+000-1+127,50 ” dla Gminy Nowe Piekuty / Program ZPORR, Działanie 3.1 Obszary wiejskie
  • Studium wykonalności projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 107522B Samułki – Łapcie – Malawicze w gminie Wyszki” dla Gminy Wyszki / Program ZPORR, Działanie 3.1 Obszary wiejskie

  Studium wykonalności projektu „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Supraśl – etap II” dla Gminy Supraśl / Program ZPORR, Działanie 3.1 Obszary wiejskie

  • Studium wykonalności projektu „Przebudowa stacji wodociągowej w Dylewie, Gmina Kadzidło” dla Gminy Kadzidło / Program ZPORR, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji
  • Studium wykonalności projektu „Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie – Antonie – Łazy – Siarki w ramach aktywizacji społeczno – gospodarczej wsi” dla Gminy Olszewo – Borki / Program ZPORR, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji
  • Studium wykonalności projektu „Rewitalizacja ul. Rynek, ul. Kościelnej i parkingu przyległego do ul. Kościelnej w Brańsku” dla Gminy Brańsk / Program ZPORR, Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

  Wniosek aplikacyjny i studium wykonalności dla projektu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły do drogi powiatowej Chorzele-Krasnosielc” dla Gminy Krasnosielc / Program ZPORR, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji

  • Wniosek aplikacyjny i studium wykonalności dla projektu „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: Bagienice, Amelin, Chłopia Łąka, Piernaty, Pienice, Wymysły” / Program ZPORR, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji
  • Wniosek aplikacyjny i studium wykonalności dla projektu „Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy” / Program ZPORR, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji
  • Wniosek aplikacyjny i analiza finansowo-ekonomiczna projektu „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Teodorowo – Laskowiec” / Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina, INTERREG III A.

  Studium wykonalności i matryca logiczna projektu „Budowa Terenowych Urządzeń Sportowych wraz z lodowiskiem i zapleczem-Szkoła Podstawowa w Józefowie” / Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy

  • Komplet dokumentacji aplikacyjnej pod kątem  pozyskania środków finansowych z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach priorytetu: „Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii” dla projektu termomodernizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie / Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy
  • Studium wykonalności projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Myszyńcu – zadanie II (część zlewni VI), zadanie III (zlewnia VII-IX)” / Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy
  • Studium wykonalności inwestycji „Termomodernizacja Budynku Użyteczności Publicznej – Budynku „A” Urzędu Miasta Józefowa i Przychodni Zdrowia w Józefowie” / Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy

  Studium wykonalności inwestycji, matryca logicznej i wniosek projektu: „Urządzenie otwartych terenów rekreacyjnych w Starym Dworze w Narewce” / Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy

  • Aktualizacja i dostosowanie audytu energetycznego do wymogów Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego wraz z analizą finansowo – ekonomiczną, opracowanie matrycy logicznej oraz wniosku aplikacyjnego projektu „Termomodernizacja obiektów Zespołu Oświatowego w Miłkach” / Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy
  • Koncepcja techniczna oraz studium wykonalności projektu „Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i sekretariatów biur rad Dzielnic m.st. Warszawy” / Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy
  • Korekta wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami do projektu inwestycyjnego „Program profilaktyki i rehabilitacji wad postawy u dzieci i młodzieży oraz osób pracujących” / Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy

  Wniosek aplikacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami do projektu inwestycyjnego „Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo” / Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy

  • Wniosek aplikacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami do projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy” / Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy
  • Korekta wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami do projektu inwestycyjnego pn. „Miejski Zintegrowany System Komputerowy o Ruchu chorych” / Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy
  • „Wstępne studium wykonalności zagospodarowania odcinka rzeki Supraśl z terenami przyległymi – odcinek od mostu na trasie Supraśl – Krynki do jazu w km 43+600”

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dla następujących kontraktów wchodzących w skład Projektu nr 2003/PL/16/P/PE/041 „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”:

  Kontrakt nr 3 – Budowa sieci kanalizacyjnej etap I
  Kontrakt nr 4 – Budowa sieci kanalizacyjnej etap II
  w oparciu o „Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego”, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils – FIDIC)

  Opracowanie dokumentacji technicznej – programów funkcjonalno-użytkowych wraz z pozostałymi elementami specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla kontraktu na roboty nr II „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebanii” oraz nr III „Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów”

  • Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) dla kontraktu II – „Rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów” w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszu spójności pn.: „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja wysypisk w Elblągu”
  • Opracowanie Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla kontraktu wchodzącego w skład Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze”: Zadanie 2 nr 2004/PL/16/C/PE/027-2: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze – dzielnice: Pawłów, Kończyce, Os. Józefa, Os. Janek i centrum – płatność końcowa
  • Koncepcje i Karty Potencjalnego Przedsięwzięcia projektów „Zintegrowany system gospodarki odpadami na terenie Gmin Puszczy Białowieskiej i Dorzecza Bugu”, „Suwalski System Gospodarki Odpadami” do Funduszu Spójności

  Analiza możliwości pozyskania środków na dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno – ściekowej” (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Sokółce)

  • „Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia do dofinansowania z Funduszu Spójności” dot. projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach aglomeracji w gminie Dąbrowa Białostocka”
  • Opracowanie „Opisu stanu istniejącego” stanowiącego część Dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności przedsięwzięcia o nazwie: „Biebrzański System Gospodarki Odpadami Etap II”